Vedtekter

Vedtekter for Solidaritet med Kurdistan

Vedtatt på stiftelsesmøtet 10.november 2014. Oppdatert på landsmøtene 10. desember 2015, 18. februar 2017 og 10. februar 2018.

Kapittel 1. Navn, formål og medlemskap:

§ 1 Organisasjonens navn:
Solidaritet med Kurdistan, som fotkortes SolKurd.
§ 2 Formål og funksjon.
a) Solidaritet med Kurdistan, Norge,. er en sjølstendig og partipolitisk uavhengig organisasjon.
b) Organisasjonen skal drive solidaritetsarbeid med det kurdiske folket sin kamp for demokratiske, sosiale og nasjonale rettigheter. Først og fremst ved å drive opinionsarbeid i Norge, men også ved praktisk arbeid blant og for kurderne.
§ 3 Medlemskap.
a) Alle enkeltpersoner som støtter det kurdiske folket og organisasjonens formål og betaler kontingent kan bli medlem. Medlemskapet opphører dersom kontingenten ikke er betalt de to siste årene.
b) Medlemmer som i alvorlig grad motarbeider Solidaritet med Kurdistan og dets arbeid kan utestenges fra organisasjonen. Vedtak i slike saker skal fattes av landsstyret med 2/3 flertall.
Utestengning kan ankes til landsmøtet, som i alle tilfeller skal ha rapport om og godkjenne slike vedtak.

Kapittel 2. Organisasjonens oppbygging:

§ 4 Lokalgrupper.
a) Lokalgrupper opprettes der det er mulig. De velger sjøl styre og leder, samt avholder årsmøter hvor samtlige medlemmer i deres geografiske område innkalles. Årsmøter er lokalgruppenes høyeste organ. Lokalgruppene er forpliktet til å følge organisasjonens generelle retningslinjer, program og vedtekter. En lokalgruppe må ha minst 3 personer.
b) Lokalgruppene opprette undergrupper basert på geografi- eller interessetilknytning. Disse skal godkjennes av lokalgruppens styre og årsmøte.
c) Lokalgruppene kan også nedsette faste utvalg eller ad-hoc-komiteer. Disse nedsettes av styret, får sitt mandat fra og er ansvarlig overfor dette. Utvalg har kun rådgivende myndighet.
d) Nye lokalgrupper godkjennes av landsstyret, som også avgjør lokalgruppenes geografiske område. Lokalgruppene skal i størst mulig grad trekkes med i avgjørelser og politiske diskusjoner for å sikre demokratiet i organisasjonen.
e) Medlemmene på steder uten lokalgruppe har kontakt direkte med Arbeidsutvalget (AU) eller den lokalgruppa AU bestemmer.
§ 5 Landsstyret.
a) Landsstyret er organisasjonens høyeste myndighet mellom landsmøtene og skal lede og samordne organisasjonens arbeid. Landsstyret møtes minst 2 ganger i året.
b) Ledervervet i Solidaritet med Kurdistan skal fortrinnsvis deles mellom to medledere – en mann og en kvinne – som velges av landsmøtet.
c) Landsstyret kan nedsette faste utvalg eller ad-hoc-utvalg. Medlemmer av slike utvalg utpekes av landsstyret, får sitt mandat fra og er ansvarlig overfor landsstyret. Utvalgene har rådgivende myndighet. Utvalg nedsatt av AU skal godkjennes av første, etterfølgende landsstyremøte.
d) Landsstyret har ved en av medlederne, eller dennes stedfortreder, en stemme på landsmøtet.
§ 6 Landsmøtet.
a) Landsmøtet er Solidaritet med Kurdistan sin høyeste myndighet.
b) Adgang:
1. Alle medlemmer skal få tilsendt landsmøtepapirer og innkalling, og har adgang til landsmøtet mot å vise kvittering for betalt medlemskontingent. Alle medlemmer har tale og forslagsrett på landsmøtet.
2. Landsmøtet kan invitere gjester til å overvære landsmøtet.
3. Landsmøtet avgjør om landsmøtet er åpent for pressen.
c) Sammensetning:
1. Delegater valgt fra lokalkomiteene etter nærmere angitt fordelingsnøkkel for stemmerett.
Fordelingsnøkkelen gis av landsstyret. Landsstyret har en stemme, gjennom en av medlederne/leder eller dennes stedfortreder. Delegatene velges på medlemsmøte i lokallaget. Medlemmer som ikke er organisert i lokalgrupper kan kontakte nærmeste lokalgruppe, dersom de ønsker å delta i diskusjoner før landsmøtet.
2. For hver landsmøterepresentant betales en landsmøteavgift som fastsettes av landsstyret.
3. Følgende deltar på landsmøtet med tale- og forslagsrett, men uten stemmerett:
-Landsstyrets medlemmer
-Redaktør av medlemsblad
-Ledere av faste utvalg nedsatt av landsstyret.
d) Innkalling:
1. Landsmøtet holdes hvert år innen utgangen av februar.
2. Ekstraordinært landsmøte innkalles når landsstyret vedtar det, eller dersom et flertall av medlemmene krever det.
3. Landsstyret innkaller til landsmøte minimum 10 uker før landsmøtet.
e) Saker:
1. Landsmøtet behandler prinsipielle saker vedrørende organisasjonens funksjon og arbeidsform.
2. Alle medlemmer kan fremme saker for landsmøtet, enten via lokalgruppa eller landsstyret.
Sakene må være landsstyret i hende seinest 6 uker før landsmøtet.
3. Sakspapirene sendes til lokalgruppene seinest 4 uker før landsmøtet.
f) Saksliste:
1. Sakslista foreslås av landsstyret og skal godkjennes av landsmøtet.
2. Saker som er sendt inn før fristens utløp skal settes på sakslista.
3. Saker som ikke står på sakslista tas opp når 2/3 av de stemmeberettigede godkjenner det.
4. Saker skal strykes fra sakslista med alminnelig flertall.
5. Etter registrering av stemmeberettigede er følgende poster obligatoriske:
– Valg av møteleder og referent
– Godkjenning av innkalling og saksliste og andre konstitueringspunkter.
– Godkjenning av årsmelding og revisorgodkjent regnskap
– Vedtak av budsjett for neste årsmøteperiode
– Arbeidsprogram
– Valg av landsstyre, medledere/leder og valgkomite. Landsstyret skal ha minst dobbelt så mange medlemmer som Arbeidsutvalget.
– Valg av revisor (kan ikke være medlem av landsstyret)
g) Valg:
1. Valgene foregår skriftlig om minst en delegat krever det.
2. Valg foretas ved alminnelig flertall.
§ 7 Arbeidsutvalg.
Landsstyret konstituerer seg sjøl med kasserer og sekretær. Sammen med medlederne/lederen utgjør disse Arbeidsutvalget(AU). AU kan bestå av flere. Disse velges blant landsstyrets medlemmer og evt varamedlemmer. I landsmøteperioden kan AU supplere seg sjøl. Nye medlemmer godkjennes av landsstyret. AU står for organisasjonens daglige ledelse.
§ 8 Valg.
a) Forslag til kandidater til medledere og nytt landsstyre sendes landsstyret ved AU seinest 6 uker før landsmøtet. Kandidater må ha sagt seg villige før forslaget sendes. Ved valg av landsstyret tilstrebes en rimelig geografisk fordeling.
b) «Benkeforslag» på landsmøtet er tillatt.
c) Alle medlemmer som har betalt kontingent er valgbare.
§ 9 Økonomi.
a) Solidaritet med Kurdistan sitt økonomiske arbeid på landsnivået skal bygge på økonomisk uavhengighet, der hovedkildene er innsamling, materiellsalg o.l og kontingent.
b) Bare landsstyret kan godkjenne nye landsomfattende innsamlinger i komiteens navn.
c) Bare landsstyret/arbeidsutvalget skal disponere innsamlende penger i komiteens navn.
d) Ansvaret for konti kan delegeres til utvalg og enkeltpersoner utenfor AU etter nærmere avtale om regnskapsførsel og revisjon
e) Kontingenten bestemmes av landsmøtet.

Kapittel 3. Organisasjonens eiendeler:

§ 10 Pengemidler, materiell og annen eiendom brukes i samsvar med landsstyrets vedtak og vilje.
Eiendeler til lokalgrupper som oppløses eller på annen måte går ut av organisasjonen, skal overføres til landsstyret.

Kapittel 4. Vedtekstendring:

§ 11 Vedtektene kan endres av landsmøtet med 2/3 flertall. Forslag til vedtektsendringer må sendes inn seneste 4 (fire) uker før landsmøtet.

Kapittel 5. Oppløsning av Solidaritet med Kurdistan:

§ 12 Oppløsning av Solidaritet med Kurdistan krever 3/4 flertall på landsmøtet. Forslag om oppløsning må være nevnt i innkallinga. Dersom organisasjonen blir oppløst, skal dens midler brukes i samsvar med formålsparagrafen

 

For å gå tilbake til «Om oss» klikk her, eller les vår politiske plattform her.