Treparts-memorandummet mellom Tyrkia, Finland og Sverige

Tyrkia har stilt krav overfor Sverige og Finland for at det skal støtte deres søknader om medlemskap i Nato. Her er avtalen som er inngått mellom de tre landa i den forbindelsen. Oversatt til norsk av Johan Petter Andresen.

Den engelske originalen finner du her.

TRILATERAL MEMORANDUM

1. I dag har representantene for Tyrkia, Finland og Sverige, i regi av NATOs generalsekretær, blitt enige om følgende.

2. NATO er en allianse basert på prinsippene om kollektivt forsvar og sikkerhetens udelelighet, så vel som på felles verdier. Tyrkia, Finland og Sverige bekrefter sin tilslutning til prinsippene og verdiene nedfelt i Washington-traktaten.

3. Et av hovedelementene i Alliansen er urokkelig solidaritet og samarbeid i kampen mot terrorisme, i alle dens former og manifestasjoner, som utgjør en direkte trussel mot de alliertes nasjonale sikkerhet så vel som mot internasjonal fred og sikkerhet.

4. Som potensielle NATO-allierte gir Finland og Sverige sin fulle støtte til Tyrkia mot trusler mot landets nasjonale sikkerhet. I den forbindelse vil ikke Finland og Sverige gi støtte til YPG/PYD, og ​​organisasjonen beskrevet som FETÖ i Tyrkia. Tyrkia gir også sin fulle støtte til Finland og Sverige mot trusler mot deres nasjonale sikkerhet. Finland og Sverige avviser og fordømmer terrorisme i alle dens former og manifestasjoner, på det sterkeste. Finland og Sverige fordømmer entydig alle terrororganisasjoner som utfører angrep mot Tyrkia, og uttrykker sin dypeste solidaritet med Tyrkia og familiene til ofrene.

5 Finland og Sverige bekrefter at PKK er en forbudt terrororganisasjon. Finland og Sverige forplikter seg til å forhindre aktiviteter fra PKK og alle andre terrororganisasjoner og deres forgreininger, samt aktiviteter fra enkeltpersoner i tilknyttede og inspirerte grupper eller nettverk knyttet til disse terrororganisasjonene. Tyrkia, Finland og Sverige har blitt enige om å intensivere samarbeidet for å forhindre aktivitetene til disse terrorgruppene. Finland og Sverige avviser målene til disse terrororganisasjonene.

6. Utover dette viser Finland til flere nylige endringer i sin straffelov, der nye handlinger har blitt vedtatt som straffbare terrorforbrytelser. De siste endringene trådte i kraft 1. januar 2022, hvor omfanget av deltakelse i aktiviteten til en terrorgruppe er utvidet. Samtidig ble offentlig oppfordring i tilknytning til terrorhandlinger kriminalisert som et eget lovbrudd. Sverige bekrefter at en ny, tøffere lov om terrorhandlinger trer i kraft 1. juli, og at regjeringen forbereder ytterligere innstramminger i antiterrorlovgivningen.

7. Tyrkia, Finland og Sverige bekrefter at det nå ikke er noen nasjonale våpenembargoer mellom dem. Sverige endrer sitt nasjonale regelverk for våpeneksport i forhold til NATO-allierte. Forsvarseksporten fra Finland og Sverige vil i fremtiden foregå i tråd med alliansens solidaritet og i samsvar med teksten og ånden i artikkel 3 i Washington-traktaten.

8. I dag forplikter Tyrkia, Finland og Sverige seg til følgende konkrete trinn:

• Etablere en felles, strukturert dialog- og samarbeidsmekanisme på alle myndighetsnivåer, inkludert mellom rettshåndhevende og etterretningsorganer, for å styrke samarbeidet i forbindelse med terrorbekjempelse, organisert kriminalitet og andre felles utfordringer når de bestemmer seg for det.

• Finland og Sverige vil føre kampen mot terrorisme med fasthet, besluttsomhet og i samsvar med bestemmelsene i de relevante NATO-dokumentene og retningslinjer, og vil ta alle nødvendige skritt for å stramme ytterligere intern lovgivning for dette formål.

• Finland og Sverige vil behandle Tyrkias overleverte forespørsler om utvisning eller utlevering av terrormistenkte raskt og grundig, under hensyntagen til informasjon, bevis og etterretning gitt av Tyrkia, og etablere nødvendige bilaterale juridiske rammer for å lette utlevering og sikkerhetssamarbeid med Tyrkia, i samsvar med Den europeiske konvensjonen om utlevering.

• Finland og Sverige vil etterforske og stoppe eventuelle finansierings- og rekrutteringsaktiviteter til PKK og alle andre terrororganisasjoner og deres forgreininger, samt tilknyttede organisasjoner eller inspirerte grupper eller nettverk som skissert i paragraf 5.

• Tyrkia, Finland og Sverige forplikter seg til å bekjempe desinformasjon og forhindre at deres nasjonale lover misbrukes til fordel for eller promotering av terrororganisasjoner, inkludert gjennom aktiviteter som oppfordrer til vold mot Tyrkia.

• Finland og Sverige vil sikre at deres respektive nasjonale regelverk for våpeneksport muliggjør nye forpliktelser overfor allierte og gjenspeiler deres status som NATO-medlemmer.

 • Finland og Sverige forplikter seg til å støtte størst mulig involvering av Tyrkia og andre allierte utenfor EU i de eksisterende og potensielle initiativene til EUs felles sikkerhets- og forsvarspolitikk, inkludert Tyrkias deltakelse i PESCO-prosjektet om militær mobilitet.

9. For å gjennomføre disse tiltakene vil Tyrkia, Finland og Sverige etablere en Permanent felles-mekanisme, med deltakelse av eksperter fra utenriks-, innenriks- og justisdepartementene, samt etterretningstjenester og sikkerhetsinstitusjoner. Den permanente fellesmekanismen vil være åpen for andre å slutte seg til.

10. Tyrkia bekrefter sin langvarige støtte til NATOs Åpen Dør-politikk, og samtykker i å støtte, på toppmøtet i Madrid i 2022, invitasjonen av Finland og Sverige til å bli medlemmer av NATO.

Hans Eksellense
Mr Mevlüt Çavuşoğlu

Utenriksminister i Republikken Türkiye

Hans Eksellense
Mr Pekka Haavisto

Utenriksminister i Republikken Finland Helsingfors

Hennes eksellense Ann Linde
Utenriksminister for kongeriket Sverige Stockholm

Madrid, 28. juni 2022