Resultatet fra Solidaritet med Kurdistan sin partiutspørring

Se her for svar på vår partiutspørring. Senterpartiet har ikke svart. MDG svarte etter fristen, slik at deres svar ikke har kommet med i oversikten, men svarene deres kan sees lengst ned på siden.

  1. Vil partiet gå inn for at Norge stanser våpensalget til Tyrkia?
  2. Vil partiet støtte at Norge gir statlig støtte til gjenoppbygging av Kobane?
  3. Vil partiet støtte at Norge gir statlig støtte til gjenoppbyggingen av Shengal?
  4. Vil partiet kreve løslatelse av Abdullah Öcalan og andre politiske fanger i Tyrkia?
  5. Vil partiet kreve at Norge protesterer på henrettelsene av politiske fanger i Iran?

Rødt:
1: Ja
2: Ja
3: Ja
4: Ja
5: Ja

Sosialistisk Venstreparti:
1: Ja, regelverket i dag sier at våpen ikke skal selges til land der de kan brukes til intern undertrykking av egen befolkning. SV ønsker også en regel om at vi ikke skal selge våpen til land som begår grove menneskerettighetsbrudd. Da betyr at våpensalget til Tyrkia må stoppe!

2: Ja, SV mener det er svært viktig at Norge er fremst i rekken av land som bidrar til oppbyggingen etter IS’ forferdelige angrep, og støtter en økning av statlig støtte til gjenoppbygging av Kobane.

3: Ja, SV vil støtte en økning av statlig støtte til gjenoppbyggingen av Shengal.

4: SV var tidlig ute og fordømte arrestasjonen av alle HDP-politikerne. Audun Lysbakken har også besøkt Tyrkia for å markere sin motstand mot disse arrestasjonene. Vi er for løslatelse av alle politiske fanger som er arrestert kun på grunn av sine meninger.

5: Ja, Norge må være en tydleig stemme mot dødsstraff i hele verden, og mener at vi må protestere mot henrettelsen av fanger i Iran.

Venstre:
1: Venstre har programfestet at Norge bør stoppe all våpeneksport til autoritære regimer. 

2: Venstre mener det er viktig at Norge skal jobbe med de lokale aktørene og det internasjonale samfunnet for å gjenoppbygge de områdene som nå er frigjort fra IS sin kontroll.

3: Venstre mener det er viktig at Norge skal jobbe med de lokale aktørene og det internasjonale samfunnet for å gjenoppbygge de områdene som nå er frigjort fra IS sin kontroll.

4: Venstre krever løslatelsen av samtlige personer som er fengslet på politisk grunnlag, i Tyrkia eller ellers i verden.

5: Venstre er en sterk motstander av alle former for dødsstraff, og mener dessuten at samtlige personer fengslet på politisk grunnlag bør frigjøres.

Kristelig Folkeparti:
1: Det lages ikke særregler for Tyrkia, men dersom søknader om våpensalg til Tyrkia strider mot gjeldende regelverk for våpeneksport, må de avslås av Utenriksdepartementet. KrF er i Stortinget en pådriver for å stramme inn regelverket for våpeneksport for å sikre at det ikke eksporteres våpen som kan bli brukt til intern undertrykking og brudd på menneskerettigheter. Fra september 2014 til januar 2015 var Kobanê under beleiring av IS. Mesteparten av byen ble ødelagt, rundt 70%, og nesten alle flykta til Tyrkia. Gjenoppbygginga kom i gang etter hvert som befolkninga kom tilbake.

2: Kristelig Folkeparti vil øke norsk bistand til gjenoppbygging i de krigsrammede områder – også kurdiske områder. Støtte til Kobane forutsetter at gjenoppbyggingsplanene først vurderes av norske bistandsmyndigheter eller internasjonale bistandsorganer Norge kanaliseres støtte gjennom.

3: Kristelig Folkeparti vil øke norsk bistand til gjenoppbygging i de krigsrammede områder – også kurdiske områder. Norge gir allerede bistand gjennom UNDPs fond for hurtig stabilisering (FFIS), som har bistandstiltak i Sinjar-området.

4: Kristelig Folkeparti mener menneskerettighetene skal etterleves og støtter prinsipielt krav om løslatelse av politiske fanger. Ingen skal fengsles for sin politiske overbevisning og enhver rettsstat må sørge for at dette etterleves i praksis. KrF er sterkt kritisk til den omfattende fengslingen av HDP-politikere i Tyrkia etter kuppforsøket og krever løslatelse for alle som er fengslet uten legitim grunn og bevis. Det er i strid med menneskerettighetene. 

5: Ja, Norge bør protestere kraftig mot Irans omfattende bruk av henrettelser.  KrF tar prinsipielt avstand fra henrettelser fordi vi er mot dødstraff.

Arbeiderpartiet:
1: Arbeiderpartiet mener at norske våpen ikke skal ikke selges til land hvor det er krig eller krig truer eller til land hvor det er påvist alvorlige brudd på menneskerettighetene. Vårt mål er å innføre sluttbrukererklæring for alle land og vi vil arbeide for at dette blir en norm internt i NATO. Samtidig er Tyrkia ikke blant de største mottakerne av norsk forsvarseksport; i 2015 utgjorde norsk eksport av forvarsmateriell til Tyrkia 6,7 millioner kroner.

2: Ja, etter hvert som ISIL drives ut, er det avgjørende at det internasjonale samfunnet bidrar både med humanitær bistand og til mer langsiktig gjenoppbygging av de tidligere okkuperte områdene. Her bør Norge bidra.

3: Ja, etter hvert som ISIL drives ut, er det avgjørende at det internasjonale samfunnet bidrar både med humanitær bistand og til mer langsiktig gjenoppbygging av de tidligere okkuperte områdene. Her bør Norge bidra.

4: Arbeiderpartiet tar avstand fra kuppforsøket i Tyrkia sommeren 2016. Samtidig er det grunn til bekymring over økende autoritære trekk i landet. Arbeiderpartiet krever at grunnleggende menneskerettigheter som pressefrihet overholdes, at demokratiske prinsipper respekteres, og at tyrkiske myndigheter etterlever grunnleggende rettsstatsprinsipper. Arbeiderpartiet krever at kurdernes sikkerhet, sosiale og økonomiske rettigheter må trygges, både i Tyrkia og i regionen for øvrig. HDP er et søsterparti. Sammen med våre øvrige søsterpartier i Europa har Arbeiderpartiet sterkt kritisert arrestasjonen av HDP-parlamentarikere.

5: Ja, i Arbeiderpartiet er vi motstandere av dødsstraff. Sist vi satt i regjering protesterte vi tydelig gjentatte ganger mot planlagte henrettelser i Iran. Det er vi om nødvendig villige til å gjøre igjen.

Høyre:
1: Tyrkia er et NATO-land og Norges eksport av militært materiell til landet er for forsvarsformål. Spørsmålet om å tillate eksport av våpen og militært utstyr er gjenstand for nasjonale vurderinger og beslutninger. Vi legger til grunn at Norge har et strengt og omfattende regelverk, der Stortingets vedtak av 11. mars 1959 utgjør hovedprinsippet. Her heter det bl.a. at «hovedhensynet bør være at Norge ikke tillater salg av våpen til områder hvor det er krig, krig truer eller til land hvor det er borgerkrig». Vi legger videre til grunn at alle søknader om eksport av forsvarsmateriell til Tyrkia blir grundig vurdert, også i forhold til innenriks- og utenrikspolitiske forhold.

2: Norske myndigheter bidrar med 400 millioner kroner til stabiliserende tiltak i Irak og Syria i 2017. I tillegg er vi en stor humanitær aktør. I 2017 vil Norge bidra til nødlidende i Syria og nabolandene med minst 2,3 milliarder kroner. Vi opprettholder et høyt støttenivå og bidrar med ti milliarder kroner over fire år.

3: Når det gjelder stabilisering av frigjorte områder i Irak, kanaliseres vår støtte gjennom UNDP (FFIS), til «early recovery», og til humanitær mine- og eksplosivrydding.

Støtten øremerkes ikke til spesifikke byer, men våre samarbeidspartnere bruker midlene der behovene er størst, og med forbehold om at sikkerhetssituasjonen er akseptabel. Eksempelvis bidrar FFIS til stabilisering av Sinjar. Sikkerhetssituasjonen i og rundt Sinjar har lenge gjort arbeidet vanskelig, men den siste tidens forbedring av sikkerhetssituasjonen har medført et økt tempo på stabiliseringsarbeidet i området.

4: Norge har ikke krevd løslatelse av Abdullah Öcalan.Regjeringen har flere ganger kritisert menneskerettighetssituasjonen i Tyrkia. Utviklingen i Tyrkia har vært dramatisk og bekymringsfull, og Tyrkia står overfor en rekke sikkerhetsutfordringer. Samtidig settes demokratiet, rettssikkerheten og ytringsfriheten under stadig sterkere press. Journalister og parlamentarikere skal forsvare demokratiet og ytringsfriheten i frihet, ikke i fengsel. Du kan for øvrig vise til interpellasjonsdebatten i Stortinget i slutten av januar, etter spørsmål fra SVs Audun Lysbakken.

5: Norge er prinsipielt motstander av dødsstraff noe som med jevne mellomrom tas opp med iranske myndigheter.

Fremskrittspartiet:
1: FrP og resten av Stortinget er enige om at all eksport av forsvarsmateriell skal vurderes i hvert enkelt tilfelle, men at NATO-land naturlig er en part man eksporterer til.

2: FrP mener at norsk støtte til statsbygging skal baseres på prinsippet om hjelp til selvhjelp. FrP vil bare gi støtte der vi kan forsikre oss om at landene og regionene vil bli uavhengige av ekstern støtte på sikt, og der gjenoppbyggingen skjer gjennom ansvarlige aktører. For å støtte statsbyggingsprosjekt må vi også forsikre oss om at nødvendige reformer iverksettes og at viktige prinsipper – slik som menneskerettigheter og rettsstat – er ivaretatt. Norske skattepenger skal ikke bidra til korrupsjon og en avhengighetskultur.

3: Se svaret over.

4: Respekt for grunnleggende menneskerettigheter er en pillar i FrPs politikk. FrP mener at viktigheten av å overholde menneskerettighetene må formidles til de tyrkiske myndighetene

5: FrP mener at brudd på menneskerettighetene skal adresseres jevnlig i bilaterale relasjoner med land som står for grove brudd på disse, og i multilaterale fora slik som FN. Bruk av dødsstraff må fordømmes.

Miljøpartiet De Grønne:

1: Ja. Norske våpen  må  ikke  selges  til undertrykkende regimer av noe slag .

2: Mdg mener norsk bistand  må gå til gjenoppbygging  av ødelagte områder i ulike deler av Syria. Kobane bør komme høyt på ei slik prioriteringsliste

3: Mdg har allerede oppfordret utenriksminister Brende til å øremerke midler til  gjenoppbygging og mekling i Shingal

4: Mdg mener den tyrkiske regjering må løslate  alle politiske fanger og gjenoppta forhandlinger med Öcalan og andre  representanter for den kurdiske befolkning.

5: Mdg  krever at den  norske regjering  må protestere mot  henrettelser av politiske fanger i Iran. Vi  støtter kravet fra en rekke humanitære organisasjoner om at UNODC stanser finansiering av narkotikabekjempelse i landet , så lenge dette programmet brukes som påskudd til  fengsling og henrettelse av kurdere og andre opposisjonelle.